Nanomaterijali i imunski sistem – rizici i koristi

12 Nov 2018
17:00 - 18:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Nanomaterijali i imunski sistem – rizici i koristi

Nanomaterijali se sve više primenjuju u industriji i medicini zbog svojih izuzetnih fizičko-hemijskih karakteristika. Međutim, biokompatibilnost nanomaterijala je slabo ispitana, a pogotovo njihov uticaj na imunski sistem, zbog čega intencionalno ili akcidentalno izlaganje nanomaterijalima može predstavljati rizik za zdravlje ljudi. Naša istraživanja su pokazala da ćelije imunskog sistema mogu odgovoriti na sličan način na različite nanomaterijale. Sa druge strane, isti nanomaterijali mogu imati različit imunološki efekat u zavisnosti od svoje veličine, naelektrisanja, površinskih grupa i dr. Dendritske ćelije (DC) predstavljaju ključne regulatore pokretanja inflamacije i tolerancije na nanomaterijale. U zavisnosti od načina internalizacije nanomaterijala od strane DC, njihove lokalizacije u ćeliji, uticaja na citoskelet i signalne puteve, nanomaterijali mogu pokrenuti različit odgovor u DC, kao što je oksidativni stres, autofagija, frustrirana fagocitoza i dr. DC sumiraju primljene signale i prenose ih naivnim T ćelijama, te utiču na njihovu diferencijaciju i polarizaciju imunskog odgovora. Otkrivanje ćelijskih mehanizama delovanja nanomaterijala smanjuje mogućnost pojave neželjenih imunoloških efekata, ali i otvara put za njihovu ciljanu primenu u modulaciji imunskog odgovora indukovanog sa DC.