Sergej Tomić

Naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Sergej Tomić

Naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Biography

Sergej Tomić je rođen 8.3.1984. u Zagrebu. Biološki fakultet u Beogradu je upisao 2002. godine. Od 2004. do 2007. godine je bio student prodekan  Biološkog fakulteta. Diplomirao je 2008. godine odbranom diplomskog rada “Modulatirni efekat TLR7 i TLR3 agonista na funkcije slezinskih dendritičnih ćelija pacova“, pod mentorstvom akademika Miodraga Čolića,  koji je nagrađen od Fondacije Ljubijankić kao najbolji diplomski rad odbranjen u 2008. godini. Iste godine upisuje doktorske studije na matičnom fakultetu smer Imunologija, i do 2012. godine je bio stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima posvećenim proučavanju biokompatibilnosti nanomaterijala i mehanizmima imunskog odgovora. Boravio je 2010 i 2011 godine na stručnom usavršavanju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru, Slovenija, a doktorsku tezu “Biokompatibilnost i imunomodulatorne osobine nanomaterijala na bazi nanočestica zlata i ugljeničnih nanocevi i naprednih biomaterijala na bazi NiTi i CuAlNi legura” je odbranio 2014. Od 2012 do 2016. godine je bio angažovan kao saradnik na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, na predmetima Biologija sa humanom genetikom i Biologija ćelije. Izabran je u zvanje naučni saradnik 2015. na Medicinskom fakultetu VMA, a od 2016. godine u istom zvanju radi kao istraživač A1 kategorije u Institutu za primenu nuklearne energije (INEP), Univerziteta u Beogradu. Od 2015. godine je angažovan kao gostujući predavač na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH, na predmetu Biologija ćelije. Bio je mentor jedne master i nekoliko doktorskih disertacija. Broj objavljenih naučnih radova dr Tomića štampanih u celini je 31, od čega je 18 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21) sa zbirnim impakt faktorom 93.750, a koji su do sada citirani preko 490 puta (Google Schoolar), sa h indeksom 13.

All session by Sergej Tomić

Nanomaterijali i imunski sistem – rizici i koristi

17:00 - 18:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija