Nauka i privreda – panel diskusija

29 Oct 2016
12:00 - 13:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Nauka i privreda – panel diskusija

Strateška upotreba intelektualne svojine u istraživanju i poslovanju:
Strateška upotreba intelektualne svojine (IS), u poslovanju kao i u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim inicijativama, je od suštinskog značaja za jačanje naučne i tehnološke osnove, razvoja inovacija i obezbeđivanje ekonomskog rasta kako u zemlji tako i u inostranstvu. U tom kontekstu, na nivou EU je stavlјen još veći naglasak na strategije sistematske eksploatacije IS kao sredstvo za bolјu zaštitu i ekonomsku korist od finansiranih istraživanja. Prepoznavanje osnovnih oblika IS I mogućnosti upravljanja istom će slušaocu omogućiti sticanje bitne konkurentske prednosti na brzorastućem polju inovacija.

Dr Nedeljko Milosavljević, naučni saradnik / direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Komercijalizacija nove probiotičke kulture za prevenciju i tretman crevnih infekcija ljudi i životinja:
Mi smo dizajnirali prvu domaću inovativnu probiotičku kulturu za prevenciju i tretman intestinalnih infekcija. Naša probiotička kultura ima znatno širi antimikrobni spektar i deluje na teško izlečive patogene i može da se koristi kao zamena za upotrebu antibiotika. Zbog svog bezbednog sastava može da se koristi i za ljude i životinje. Posebna prednost našeg probiotika je specifičan imunomodulatorni efekat. Našu inovaciju je prepoznala i podržala Svetska banka tokom „Serbian Innovation Project“-a i njihovi konsultanti su nam pomogli da na primeru ove inovacije savladamo prve korake u komercijalizaciji naučnih rezultata. Kao rezultat aktivnosti u okviru pomenutog projekta osnovan je Sektor za transfer tehnologija IMGGI. U cilju eksploatacije inovacije osnovana je start-up kompanija INVETLAB sa kojom je potpisan licencni ugovor za proizvodnju i distribuciju probiotika. Očekujemo da godišnji prihod od prodaje probiotika bude oko 10.000.000 RSD. U pripremi je licencni ugovor sa kompanijom „Phytonet“ koja ima razvijenu distributivnu mrežu na evroazijskom tržištu.

Dr Nataša Golić, naučni savetnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Korišćenje genetičkih resursa suncokreta u oplemenjivanju:
Cilj ovog predavanja je da predstavi iskustva iz prethodnih 35 godina rada u IRPNS na karakterizaciji divljih vrsta suncokreta i njihovom korišćenju kao izvora poželjnih gena za oplemenjivanje. Glavni razlog za uspostavljanje kolekcije divljih vrsta suncokreta je smanjena genetička varijabilnost gajenog suncokreta. Vrste iz roda Helianthus se uglavnom koriste kao izvor gena putem međuvrsnih ukrštanja u oplemenjivačkim programima za otpornost na bolesti ali i za unapređenje kvaliteta semena gajenog suncokreta. Kolekcija je formirana kroz sakupljačke ekspedicije u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je deo uzoraka sakupljen u Crnoj Gori. Dodatno je proširivana razmenom semena sa drugim bankama biljnih gena. U početku je fokus istraživanja bio na otpornosti na bolesti, sadržaju ulja i proteina, dok su kasnije i osobine važne za održavanje kolekcije isto istraživane, da bi se povećala efikasnost u proizvodnji semena.

Dr Sreten Terzić, viši naučni saradnik na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad (IRPNS)