O Savezu studenata Biološkog fakulteta

Savez studenata Biološkog fakulteta (SSBiF) je udruženje studenata Biološkog fakulteta osnovano od strane studenata 1994. godine i registrovan je u Beogradu kao dobrovoljno i neprofitno udruženje studenata Biološkog fakulteta na neodređeno vreme.
Savez studenata Biološkog fakulteta se zalaže za prepoznavanje studenata kao značajne komponente društva koja ima pokretačku snagu, poboljšanje njihovog položaja na svim nivoima, kao i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. Takođe se zalažemo i za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, kao i za ekološki održivi razvoj i njenu promociju.
SSBiF je osnovan zbog potrebe studenata za organizacijom pri grupaciji Prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu koja bi sprovodila ideje mladih, odnosno studenata i realizovala projekte u oblastima studentskog standarda i uslova studiranja, promocije nauke i naučno-istraživačkog rada, neformalnog obrazovanja, zaštite životne sredine i prirode. Organizaciono je povezan sa ostalim Savezima studenata pri Univerzitetu u Beogradu i u okviru svojih programskih aktivnosti sarađuje sa svim udruženjima, organizacijama i zajednicama koje se pridržavaju Ustava i Zakona.
Ciljevi SSBiF su:
1. unapređenje standarda studenata,
2. obezbeđivanje beneficija za članove SSBiF,
3. priznavanje studija kao rada,
4. podizanje svesti mladih i studenata o važnosti neformalnog obrazovanja,
5. unapređenje nastave i nauke na Biološkom fakultetu,
6. doprinošenje daljem razvoju i radu Biološkog fakulteta,
7. promocija bioloških nauka i naučno-istraživačkog rada u oblasti bioloških nauka,
8. ostvarivanje studentskih prava i obaveza i poboljšanje uslova rada svih studenata Biološkog      fakulteta,
9. povezivanje i integracija studenata Biološkog fakulteta sa studentima drugih srodnih nauka       na nacionalnom i internacionalnom nivou,
10. stručno usavršavanje studenata u oblasti zaštite životne sredine i prirode,
11. podizanje svesti civilnog društva o značaju zaštite životne sredine i prirode,
12. poboljšanje stanja u oblasti zaštite životne sredine i prirode,
13. podizanje svesti civilnog društva o značaju poštovanja ljudskih prava
14. povećanje participacije mladih u procesima donošenja odluka na svim nivoima,
15. obezbeđivanje sadržajnijeg i kvalitetnijeg kulturno-zabavnog i sportskog života studenata.