Peđa Janaćković

Vanredni profesor na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Peđa Janaćković

Vanredni profesor na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Biography

Peđa Janaćković rođen je 28.05.1968. godine u Leskovcu. Diplomirao je 1993, magistrirao 1997. i doktorsku disertaciju odbranio 2004. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je u zvanju vanredni profesor. Na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izvodi nastavu na 4 kursa na osnovnim studijama, 5 kurseva na master i 3 kursa na doktorskim studijama. Od izbora u vanrednog profesora rukovodio je izradom 15 diplomskih radova, 4 master rada, 1 doktorskom disertacijom. Bio je član komisije za odbranu 4 doktorske disertacije. Naučni rad obuhvata: sistematiku biljaka (hemotaksonomiju, fitohemiju, molekularnu sistematiku, morfologiju i anatomiju), filogeniju i evoluciju biljaka, istoriju botanike i sistematike, primenjenu botaniku, etnobotaniku, lekovite i ekonomski značajne biljke i biološku aktivnost metabolita biljaka. Učestvovao je na 6 domaćih i dva međunarodna projekta. Bibliografska lista Peđe Janaćkovića sadrži 131 bibliografsku jedinicu. Tri bibliografske jedinice pripadaju udžbeničkoj literaturi. Jedan rad, predavanje po pozivu, štampan u celini na međunarodnom skupu.  Publikovao je 34 rada u međunarodnim časopisima sa SCI liste, 2 rada u vodećim časopisima nacionalnog značaja, 6 radova objavljenih u celini na međunarodnim naučnim skupovima, 58 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima. Radovi Peđe Janaćkovića citirani su 269 puta bez autocitata u međunarodnim časopisima (SCI lista) i drugim naučnim časopisima i publikacijama (h – index (Scopus) = 8 i h – index (WOS) = 10). Boravio je na usavršavanju 2014. godine u Laboratoriji za molekularnu sistematiku biljaka u Institutu za botaniku u Barseloni (joint center CSIC-ICUB) u Španiji. Član je: Organization for the phytotaxonomical investigation of the Mediterranean area (OPTIMA); Srpskog biološkog društva; Phytochemical Society of Europe; The International Compositae Alliance (TICA) (former name: Deep Achene: The Compositae Alliance) i Srpskog hemijskog društva. Dobitnik je A3 nagrade Ministarstva za nauku za naučni doprinos 2004. godine. Koautor je jednog udžbenika za gimnaziju. Član je: Izdavačkog odbora Centra za izdavačku delatnost i marketing Biološkog fakulteta, Uređivačkog odbora međunarodnog naučnog časopisa Archives of Biological Sciences i Savetodavnog odbora (Advisory Board) naučnog časopisa “Botanica Serbica”. Bio je član ogranizacionog odbora Petog balkanskog botaničkog kongresa 2009.g. Bio je član Komisije za reformu Biološkog fakulteta od 2005.g. i učesnik projekta: EU Tempus JEP 40094 2005 Higher Education Reform of Biological Sciences. Završio je Bazični i supervizijski seminar „Aktivno učenje“ Obrazovnog foruma 2009.g. Član je tima za izvođenje pripremne nastave za upis na Biološki fakultet iz oblasti botanike od 2006.g. Član je Programskog saveta i stručni saradnik Istraživačke stanice Petnica. Od 2006.g. stručni konsultant časopisa National Geographic Srbija, iz oblasti botanike.

All session by Peđa Janaćković

Etnobotanika – povratak u budućnost – sastanak

19:15 - 20:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Etnobotanika – povratak u budućnost – terenski rad

07:45 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Studija slučaja i Etnobotanika – prezentacije

10:15 - 12:15
Sala Ivan Đaja, KC Romanija