Milan Gavrilović

Master biolog, istraživač pripravnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Milan Gavrilović

Master biolog, istraživač pripravnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Biography

Milan Gavrilović je rođen 14.7.1989. godine u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2008. je upisao Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Tokom studija boravio je na stručnim praksama (IAESTE) u Nemačkoj (tri meseca) i Brazilu (dva meseca). Diplomirao je 2012. i masterirao 2013. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama i zaposlen je u zvanju istraživač pripravnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblast istraživanja mu je: morfologija, fitohemija i sistematika biljaka. Na Katedri za morfologiju i sistematiku biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovan je u nastavi na 4 predmeta na osnovnim i 2 predmeta na master akademskim studijama. Učestvovao je u izvođenju praktične nastave na predmetu Botanika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je član komisije za odbranu 2 diplomska i 2 master rada na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2014. boravio je u Botaničkom institutu (Instituto Botánico de Barcelona) u Španiji gde se usavršavao iz oblasti molekularne sistematike biljaka. Učesnik je na jednom nacionalnom projektu. Objavio je 1 naučni rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste i 17 saopštenja na međunarodnim skupovima. Član je Srpskog biološkog društva. Saradnik je Istraživačke stanice Petnica. Bio je član komisije za Državno prvenstvo istraživačkih radova učenika srednjih škola. Stručni je vodič u Botaničkoj bašti „Jevremovac“. Učestvovao je na projektu „Noć istraživača“. Aktivno učestvuje na projektima Udruženja građana „Kormilo“ Zrenjanin iz oblasti sporta, ekologije i zdravih stilova života mladih.

All session by Milan Gavrilović

Etnobotanika – povratak u budućnost – sastanak

19:15 - 20:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Etnobotanika – povratak u budućnost – terenski rad

07:45 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Studija slučaja i Etnobotanika – prezentacije

10:15 - 12:15
Sala Ivan Đaja, KC Romanija