Vladimir Stevanović

Akademik, i redovni profesor Katedre za ekologiju i geografiju biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u penziji

Vladimir Stevanović

Akademik, i redovni profesor Katedre za ekologiju i geografiju biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u penziji

Biography

Vladimir Stevanović, redovni profesor Katedre za ekologiju i geografiju biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u penziji. Član je stručnog veća prirodnih nauka Univerziteta u Beogradu od 2012. godine. Bio je član, a od 2011. godine je predsednik Odbora za „Floru i vegetaciju“ i član Odbora „Čovek i životna sredina“ SANU. Rukovodilac je projekata „Horološki i ekološki činioci diferencijacije orofitske flore Srbije i okolnih teritorija centralnog dela Balkanskog poluostrva“ u okviru Fonda SANU i „Diverzitet flore i vegetacije centralnog Balkana – horologija, ekologija i zaštita“ Ministarstva za nauku Republike Srbije. Od 1994. godine je bio regionalni saradnik, a od 2010. godine je rukovodilac tima za kartiranje flore na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije u okviru panevropskog projekta „Atlas Florae Europaeae“, u kojem je i član Nadzornog naučnog odbora. U okviru ovih projekata objavio je naučne radove, navedene u bibliografskom prilogu i u nekima od njih, sa saradnicima, opisao za nauku nove vrste (Silene oliverae, Helianthemum marmoreum, Jurinea micevskii i Petasites anapetrovianus) i novi prirodni hibrid između dve endemične vrste roda Edraianthus na planini Lovćen (E. h lakusicii). Uradio je „Crvenu listu harofita Balkanskog poluostrva“ i zajedno sa saradnicima dao vredne nove priloge „Crvenoj knjizi flore Srbije“ i „Botanički značajnim područjima u Srbiji“. Prikazao je rezultate istraživanja veličine genoma i nivoa ploidije endemo-reliktnih vrsta roda Ramonda na Balkanskom poluostrvu. Više puta je izlagao saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima, među kojima se ističu prezentacije rezultata preliminarnih istraživanja molekularne filogenije roda Edrianthus na Balkanskom poluostrvu. Održao je predavanja po pozivu „Biologija u Srbiji na početku novog milenijuma“ na proslavi šezdeset godina Srpskog biološkog društva, 2007. godine, u svečanoj sali SANU i „Biodiverzitet i klimatske promene“ – iste godine, u okviru aktivnosti Odbora „Čovek i životna sredina“ u SANU. Imao je plenarni referat i 5 saopštenja na međunarodnom skupu „V balkanski botanički Kongres“,  2009. godine u SANU, kome je predsedovao. Održao je referat po pozivu na Simpozijumu „Biljni i životinjski genetički resursi Srbije“ u SANU iste godine. Član je redakcionih odbora međunarodnih botaničkih časopisa „Phytologia Balcanica“, „Botanika Chronika“ i domaćih časopisa sa međunarodnim redakcionim odborom „Bulletin of Natural History Museum in Belgrade“ i „Botanica Serbica“. Stalni je pecenzent nekoliko vodećih međunarodnih botaničkih i ekoloških časopisa („Annales Botanici Fennici“, „Nordic Journal of Botany“, „Biodiversity and Conservation“, „Novon“, „Turkish journal of botany“). Od januara 2010. godine urednik je za struke biologija, geologija, hemija i šumarstvo u izdavanju „Srpske enciklopedije“ i autor preko 40 odrednica u prvom i drugom tomu ove edicije. Bio je koorganizator izložbe i autor teksta za katalog „Karl Line u Univerzitetskoj biblioteci“ povodom 300 godina od rođenja velikog švedskog prirodnjaka 2008. godine. Na Konferenciji akademija istočne i jugoistočne Evrope „Globalna nauka i nacionalne politike: Uloga akademija“ u organizaciji Akademije nauka Moldavije, Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i Međunarodnog saveta za nauku (ICSU) y Kišinjevu, R. Moldavija, bio je član delegacije SANU, a u svojstvu predstavnika SANU učestvovao je u radu konsultativnog foruma „Natural and Human-induced Environmental Hazards and Disasters“ y Parizu, Reid Hall, Columbia University. Iste godine je bio na studijskom boravku u Gulandrisovom prirodnjačkom muzeju u Atini, gde je radio na uporednim analizama herbarskog materijala i popunjavanju baze podataka o rasprostranjenju endemične flore Balkanskog poluostrva. Predstavnik je SANU u Nacionalnom komitetu MAV (Man and Biosphere) pri Ministarstvu spoljnih poslova. Za redovnog člana SANU izabran je 1. novembra 2012. godine. Tekst preuzet iz: Godišnjak CXX za 2013., Srpska akademija nauka i umetnosti;  Foto: planeta.rs;

All session by Vladimir Stevanović