Tanja Adnađević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Tanja Adnađević

Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Biography

Tanja Adnađević je rođena 29. oktobra 1978. godine u Zemunu.
Krajem 90ih godina prošlog veka upisuje Biološki fakultet koji završava odbranom
diplomskog rada iz genetike pod nazivom: “Procena toksičnosti i
genotoksičnosti uzoraka različitih reka u Srbiji upotrebom Allium
anafazno-telofaznog testa”. Doktorske studije završava septembra 2012.
godine odbranom doktorske disertacije pod nazivom: “Efekti B
hromozoma na genetičku varijabilnost i strukturu populacija žutogrlog
miša Apodemus flavicollis (Mammalia, Rodentia)”. Mentorisala je dve
doktorske disertacije.
Još tokom studiranja je volontirala, a od 2006. je i zaposlena u Odeljenju za
genetička istraživanja Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u
Beogradu. Tokom godina počela je da se interesuje i za promociju nauke i
naučnu komunikaciju te je od 2016. zaposlena i kao Rukovodilac sektora za
programske aktivnosti Centra za promociju nauke. Od 2013 je
organizovala postavke na Noći istraživača, a tokom 2016-2017 je bila u
koordinator projekta ReFocuS Noć istraživača. Trenutno rukovodi
projektom System 2020, Horizont2020.

Dosadašnja naučna interesovanja su iz oblasti genetike i evolucione
bilogije sa fokusom na populacionu genomiku i imunogenetiku. Istraživački
rad se zasniva na studijama prirodnih populacija sitnih glodara, slepih
miševa, ali i riba. Ispitivanje različitih parametara populacine genetike kao
krajnji cilj ima preporuke konzervacije vrsta sa različitim stepenom
ugroženosti.
Član je Evropskog uduženja za evolucionu biologiju (ESEB), Društva
genetičara i Evropskog društva za mutagenezu. Dugogodišnji je predavač i
stručni saradnik Istraživačke stanice Petnica.

All session by Tanja Adnađević

Prekobrojni hromozomi – To B or not to B?

15:00 - 16:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija