Srđan Stamenković

Docent na Biološkom fakultetu u Beogradu

Srđan Stamenković

Docent na Biološkom fakultetu u Beogradu

Biography

Srđan Stamenković rođen je 28.06. 1961. u Jagodini. Na Biološkom fakultetu je diplomirao (1981.), magistrirao (1992.) i doktorirao (2013.) gde radi od zaposlenja (1985.) do danas. Na Katedri za Ekologiju i geografiju životinja je trenutno u zvanju docenta. Angažovan je u nastavi na dva osnovna kursa akademskih studija, dva na master studijama i dva na doktorskim studijama. Bio je član komisije za odbranu 27 diplomskih radova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, sedam master radova (pet kao mentor) i dve doktorske disertacije (jedne kao mentor). Koautor je jednog praktikuma. Učestvovao je do sada u 18 nacionalnih naučnih i stručnih projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine i bio je član dve nacionalne ekspertske komisije iz oblasti. U oblasti razvoja osnovno-školskog i srednje-školskog obrazovanja učestvovao je u sedam nacionalnih i međunarodnih projekata. Naučno-istraživački i stručni rad Srđana Stamenkovića u proteklom periodu se odvijao u okviru četiri grupe problema: (1) populaciona biologija i intra- i inter-specijske interakcije, analiza i modelovanje ekoloških niša; (2) faktori strukture i analiza dinamike biocenoza; (3) zaštita biodiverziteta i faunistička istraživanja; (4) kvantifikacija populaciono-ekoloških i predeono-ekoloških parametara za potrebe impact assessment studija i uvođenje metoda telemetrije i teledetekcije u oblast zaštite prirode. U oblasti razvoja obrazovanja radio je kao rukovodilac timova biologa koji su učestvovali u izradi i reviziji ciljeva, ishoda i standarda postignuća učenika kao i obuci nastavnika. Bibliografija Srđana Stamenkovića obuhvata 92 jedinice od čega su dve poglavlja u monografijama, 12 radova u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, 16 u međunarodnim i domaćim časopisima, 41 saopštenje na domaćim i međunarodnim skupovima (od čega su tri štampana u celini) i 19 studija, ekspertiza, elaborata i stručnih radova. Dvadeset radova su mu citirani preko 70 puta u časopisima sa SCI liste. Bio je saradnik istraživačke stanice Petnica. Sarađuje sa dva međunarodna časopisa kao recenzent. Fokus trenutnih istraživanja je u oblasti makroekologije kao i modeliranja ekoloških niša i staništa ekološki značajnih vrsta.

All session by Srđan Stamenković

Radionica iznenađenja: Prepoznati nepoznato

18:00 - 19:00
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Radionica iznenađenja: Prepoznati nepoznato – prezentacije

17:30 - 19:00
Sala Ivan Đaja, KC Romanija