Slobodan Savić

Redovni profesor, Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Slobodan Savić

Redovni profesor, Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Biography

Rođen 1957. u Zagrebu.

 • od 1976. do 1982. studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (MF BU), prosečna ocena 9,82

 • 1985. – odbrana magistarske teze na MF BU, naslov “Smrtne povrede u domaćinstvu”

 • 1987. – položio specijalistički ispit iz sudske medine na na MF BU sa odličnim uspehom

 • 1992. – odbrana doktorske disertacije na na MF BU, naslov “Sudskomedicinske karakteristike samoubistava muškaraca”

 • od aprila 1995. do  juna 1997. stručno usavršavanje na Odeljenju sudske medicine Univerziteta u Lundu, nostrifikovao diplomu doktora medicine i specijalizaciju iz sudske medicine

 • stalni sudski veštak za oblast medicina – uža specijalnost: sudska medicina

 • 1983. asistent pripravnik na predmetu Sudska medicina u Institutu za sudsku medicinu na MF BU; docent 1993. godine, vanredni profesor 1999. i redovni profesor od 2007.

 • od 2000. do 2004. šef Katedre za sudsku medicinu na na MF BU

 • od 2000. godine odgovorni nastavnik za nastavu iz sudske medicine na engleskom jeziku na na MF BU

 • od 2008. godine nastavnik na predmetu Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • mentor u tri odbranjene doktorske disertacije i u pet odbranjenih magistarskih teza

 • član Srpskog lekarskog društva i Sekcije za sudsku medicinu Srpskog lekarskog društva

 • predsednik Balkanske Akademije za forenzičke nauke u jednogodišnjem mandatu 2006/2007.

 • predsednik Etičkog komiteta Srbije od 2007. do 2019.

 • predsednik Viktimološkog društva Srbije od 2009.

 • prodekan za redovnu nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2009. do. 2012.

 • 219 naslova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, zbornicima radova međunarodnih i domaćih kongresa, udžbenicima, knjigama, monografijama i priručnicima.

aktivno znanje engleskog i švedskog jezika

All session by Slobodan Savić