Kristel Klaassen Ljubičić

Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Kristel Klaassen Ljubičić

Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Biography

Kristel Klaassen Ljubičić je rođena 28.02.1984. godine u Amsterdamu, Holandija. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, studijska grupa Molekularna biologija i fiziologija, upisala je školske 2003/2004. godine, a diplomirala je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9.63 i diplomskim radom pod nazivom „Funkcionalna analiza osmog introna gena za PAH u K562 in vitro sistemu“. Za ovaj rad je dobila nagradu „Goran Ljubijankić“ za najbolji diplomski rad iz oblasti molekularne biologije u Srbiji. Doktorske studije je upisala školske 2010/2011. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Molekularna biologija, modul Molekularna biologija eukariota. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj varijanti u kodirajućim i nekodirajućim regionima gena uzročnika i gena modifikatora na fenotip pacijenata sa hiperfenilalaninemijom“ odbranila je 2015. godine. Takođe je dobila nagradu „Goran Ljubijankić“ za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti molekularne biologije u Srbiji.

Od januara 2011. godine Kristel Klaassen Ljubičić je zaposlena u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Tokom 2011. godine boravila je na Centro di Ricerca Matilde Tettamanti, Univerzitet u Milanu-Bicocca, u Monci, Italija, u okviru letnje škole (stipendija Fondazione Cariplo). U toku 2012. i 2014. godine je boravila na Centro de Biologia Molecular “Severo Ochoa”, Autonomni Univerzitet u Madridu, Španija, u okviru bilateralnog projekta sa Španijom.

Oblast naučnog interesovanja Kristel Klaassen Ljubičić predstavlja izučavanje molekularne osnove odabranih retkih bolesti, sa ciljem optimizacije molekularno-genetičke dijagnostike, karakterizacije novootkrivenih mutacija i analize efekta mutacije, da bi se na osnovu genotipa pacijenta što preciznije predvideo fenotip. Imajući u vidu kompleksnost rezultujućeg fenotipa, cilj je i identifikacija novih modulatora fenotipa, kao i potencijalnih gena modifikatora, na osnovu kojih bi se vršila precizna predikcija težine bolesti kao i individualizacija terapije.

Kristel Klaassen Ljubičić je do sada objavila 14 radova u časopisima međunarodnog značaja i imala 40 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima.

All session by Kristel Klaassen Ljubičić