Jelena Repac

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelena Repac

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biography

Jelena Repac rođena je 28.02.1990. u Trebinju, Republika Srpska (BiH). Godine 2008. upisuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, studijski program Molekularna biologija i fioziologija, koji završava 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,76. Godine 2013. završava master studije na istom fakultetu, smer Biofizika, sa prosečnom ocenom 9,86. Iste godine upisuje multidisciplinarne doktorske studije Biofizike pri Univerzitetu u Beogradu, a 2017. brani doktorsku disertacijuBioinformatička analiza mehanizama transkripcione inicijacije kod bakterijskih ECF σ faktora“, pod mentorstvom prof. dr Marka Đorđevića i dr Magdalene ĐorđevićNa Biološkom fakultetu zaposlena je od marta 2015. Naučno-istraživačka delatnost Jelene Repac obuhvata bioinformatičku analizu regulacije genske ekspresije kod bakterija i bakteriofaga. Trenutno je angažovana na istraživanju vezanom za sisteme CRISPR/Cas, u cilju predviđanja i analize malih RNK molekula – nosilaca važnih regulatornih i efektorskih uloga u sistemu. Rezultate istraživanja objavljuje i izlaže u međunarodnim časopisma i konferencijama. Usavršavala se i pohađanjem međunarodnih letnjih škola iz oblasti bioinformatike i sistemske biologije. Dobitnik je nagrade za najbolji naučno-istraživački rad mladog istraživača na Biološkom fakultetu za 2016 godinu.

All session by Jelena Repac

Osnovni koncepti u primeni i razvoju bioinformatičkih alata

10:00 - 11:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija

Primena bioinformatičkih metoda u biološkim istraživanjima

15:00 - 16:30
Sala Siniša Stanković, Vila Srbija