Ivo Toševski

Naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Ivo Toševski

Naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Biography

Rodjen u Vranju 1953. godine. Osnovne akademske studije završio je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom “Fauna staklokrilaca Srbije (Lepidoptera: Sesiidae)”odbranio je 2001. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za biologiju i ekologiju. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Pogodnost vrsta roda Mecinus Germar, 1821 (Curculionidae, Mecininae) za biološko suzbijanje invazivnih vrsta iz roda Linaria Mill. (Scrophulariaceae)” odbranio je na istom fakultetu 2008. godine. Aktivno radi na insektima kao agentima za biološko suzbijanje invazivnih korova u više različitih država. Preko 30 godina centralna tema njegovih istraživanja su biološka kontrola invazivnih korova euro-azijskog porekla, taksonomija staklokrilaca i surlaša, molekularni i evolutivni procesi koji dovode do kriptičke specijacije kod fitofagnih insekata, molekularna karakterizacija i interakcije vektora, patogena i biljka. Pored faunistička istraživanja, aktivno se bavi strategijom suzbijanja karantinskih i ekonomski značajnih štetočina.

All session by Ivo Toševski