Ivica Dimkić

Naučni saradnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Ivica Dimkić

Naučni saradnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Biography

Ivica Z. Dimkić je rođen 10.08.1983. godine u Gnjilanu, Republika Srbija. Osnovnu školu je završio u Gnjilanu, a gimnaziju “Bora Stanković” u Nišu. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 2002/03, studijska grupa Molekularna biologija i fiziologija, modul Genetički inženjering i biotehnologija,  a diplomirao 2010. godine. Diplomski rad pod nazivom “Utvrđivanje mehanizama nastanka mikronukleusa pod dejstvom diazinona”, uradio je na Institutu za nuklearne nauke Vinča. Tokom studija bavio se organizovanjem naučno-sportskih manifestacija studenata prirodnih nauka, bio je aktivni član studentskog Parlamenta Biološkog fakulteta, a takođe, osnivač je Sportskog društva Biološkog fakulteta. Školske 2010/11 godine upisao je doktorske akademske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Mikrobiologija. Od januara 2011. godine angažovan je kao istraživač-pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije OI 173026 „Molekularna karakterizacija bakterija iz rodova Bacillus i Pseudomonas kao potencijalnih agenasa za biološku kontrolu“, a od septembra 2012. godine u zvanju istraživač-saradnik. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Karakterizacija antimikrobnih supstanci prirodnih izolata Bacillus sp. za primenu u biološkoj kontroli fitopatogenih bakterija i gljiva“ odbranio je u aprilu 2015. godine. U februaru 2016. izabran je u zvanje naučni saradnik. Na Katedri za mikrobiologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2010. godine uključen je u praktični deo nastave na osnovnim akademskim studijama u okviru predmeta Mikrobiologija i Mikrobiološki praktikum, na master akademskim studijama u okviru predmeta Metode u mikrobiologiji, kao i na specijalističkim akademskim studijama na predmetu Mikrobiologija – viši kurs, a od 2011. u okviru seminara u Istraživačkoj stanici Petnica, u svojstvu saradnika. Učestvovao je u komisijama za pregled, ocenu i odbranu diplomskih (5), master (11) i specijalističkih radova (1). Do sada je objavio ukupno 41 bibliografsku jedinicu, od toga 8 radova u kategorijama mađunarodnog značaja (M20) i 3 rada nacionalnog značaja (M50). Od 2010. godine Ivica Z. Dimkić je član Udruženja mikrobiologa Srbije i Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Društva genetičara Srbije, Srpskog Biološkog Društva, a od 2012. godine i Društva za Zaštitu Bilja Srbije. Godine 2014. osvojio je prvu nagradu za najbolji rad kao koautor u okviru konferencije „Second Symposium of Quality Milk – UNESP Jaboticabal – São Paulo“, održane u Brazilu. Iste godine učestovao je u preliminarnim istraživanjima konzervacije starih spisa, ikona i fresaka manastira Hilandar, u organizaciji Narodne biblioteke Srbije i Zadužbine Hilandar. Od 2016. aktivno učestvuje u bilateralnom projektu (Arbutus unedo L. – prirodni pristup u kontroli infekcije mokraćnog sastava) između Srbije i Hrvatske. Takođe, u toku 2016. bio je na studijskom boravku u laboratoriji „Institute of Nutritional Science“, Katedra „Food Science“, Justus Liebig Univerziteta u Gisenu, Nemačka. Dobitnik je stipendije FEMS-a (FEMS Congress Grants for Young Scientists) i recenzent je u nekoliko naučnih časopisa koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka.

All session by Ivica Dimkić