Bato Korać

Vanredni profesor / naučni savetnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Bato Korać

Vanredni profesor / naučni savetnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biography

Profesor Bato Korać je rođen 1962. godine u Beranama, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije Molekularne biologije i fiziologije završio je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je odbranio magistarski rad i doktorsku disertaciju.

Zaposlen je na Biološkom fakultetu i Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu u zvanju vanrednog profesora i naučnog savetnika.

Učestvuje u nastavi na diplomskim akademskim, master i doktorskim studijama. Sa svojim timom rukovodi realizacijom više nučnih projekata.

Istraživanja tima profesora Koraća usmerena su na ispitivanje uloge redoks regulacije vitalnih ćelijskih procesa: proliferacije, hiperplazije, angiogeneze, mitohondriogeneze… u fiziološkim i patološkim stanjima. Takav pristup izučavanja kompleksnih fizioloških problema, sa centralnim mestom ispitivanja mehanizama delovanja reaktivnih vrsti kiseonika i azota, podrazumeva integrisanje biohemijskih i molekularno-bioloških metoda. Fokusiranjem istraživanja na redoks senzitivne molekule i procese, te redoks senzitivne transkripcione faktore, doprineo je razvoju ove problematike kod nas, posebno sa aspekta mogućnosti menjanja ćelijskog redoks stanja u terapeutske svrhe. U fokusu su istraživanja kardiovaskularnih poremećaja, dijabetesa, gojaznosti, metaboličkog sindroma, kancera i starenja. Od posebnog značaja su dva istraživanja, jedna usmerena na razotkrivanje uloge reaktivnih vrsti u spermatozoidima, jajnim ćelijama i embrionima tokom in vitro fertilizacije koja su započeta i razvijena u njegovom timu prvi put u Srbiji. Sa druge strane, istraživanja hibernacije i molekulskih mehanizama održanja života kada temperatura tela pada ispod 5 oC, predstavljaju kontinuitet istraživanja akademika Ivana Đaje i Vojislava M. Petrovića, započeta u Srbiji početkom prošlog veka, danas poznata kao beogradska fiziološka škola.

Prof. Bato Korać je jedan od osnivača i aktuelni predsednik Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju (www.ssmfrp.edu.rs).

All session by Bato Korać

Redoks biologija – sinergizam duha i materije

17:30 - 19:00
Sala Josif Pančić, KC Romanija