Žarko Ivanović

Viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Žarko Ivanović

Viši naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Biography

Dr Žarko Ivanović je diplomirao na Biološkom fakultetu u Beogradu na smeru Molekularna biologija i fiziologija 2005. godine. Doktorske studije upisao je 2007. godine na Biološkom fakultetu, na studijskoj grupi Mikrobiologija. Na istom fakultetu 2011. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: ”Molekularna karakterizacija prirodnih izolata bakterije Pseudomonas syringae i identifikacija agenasa za njihovu biološku kontrolu”.

U Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, u Odseku za bolesti bilja radi od 2006 godine. U zvanje naučni saradnik izabran je 2012 godine, a u zvanje viši naučni saradnik 2017. godine.

U toku 2007. godine bio je na studijskom boravku u Odseku za virusologiju Poljoprivrednog fakulteta u Bariju (Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata – Università degli Studi di Bari), Italija, na usavršavanju tehnika molekularne dijagnostike virusa vinove loze.

Oblast naučnih istraživanja je proučavanje diverziteta fitopatogenih mikroorganizama. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije i Američkog fitopatološkog društva (American Phytopathological Society).

All session by Žarko Ivanović

Studija slučaja

10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Studija slučaja – prezentovanje rezultata i diskusija

10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija