Ljiljana Damjanović-Vasilić

Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju

Ljiljana Damjanović-Vasilić

Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizičku hemiju

Biography

Ljiljana Damjanović-Vasilić je redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Odbranila je doktorsku disertaciju na Fakultetu za fizičku hemiju 2004. godine, a u zvanje redovni profesor je izabrana 2017. godine. Obavljala je funkciju prodekana za doktorske studije i naučno-istraživački rad od 2009. do 2015. godine. Drži nastavu iz predmeta Fizičkohemijska analiza (osnovne studije), Primenjena spektrohemija i Fizičkohemijske metode u arheometriji (master studije), Magnetni materijali, Fizička hemija nanomaterijala (oblast porozni materijali) i Masena spektrometrija (doktorske studije). Autor je univerzitetskog udžbenika iz predmeta koji predaje na osnovnim studijama. Bila je mentor u izradi 3 doktorske disertacije, 8 master radova i 22 diplomska rada. Njen istraživački rad je iz oblasti nauke o materijalima: sinteza i karakterizacija poroznih materijala, posebno funkcionalizacija alumosilikata, karakterizacija dobijenih materijala i njihova primena za uklanjanje polutanata iz otpadnih ovda. Takođe, bavi se i fizičkohemijskom karakterizacijom umetničkih i arheoloških predmeta. Ljiljana Damjanović-Vasilić ima veoma uspešnu međunarodnu saradnju i više studijskih boravaka u renomiranim svetskim institucijama (Odsek za hemiju, Univerziteta u Kaliforniji, Santa Barbara; Institut za katalizu, CNRS, Lion, Francuska; Odsek za hemiju Daram Univerziteta, UK). Koautor je tri poglavlja u knjigama i 34 rada u međunarodnim časopisima koji su citirani ukupno preko 600 puta (prema bazi Google Scholar). Aktivno je učestovala u brojnim programima za promociju nauke. Koautor je projekta za popularizaciju nauke “Nauka oko nas” koji se realizuje na Fakultetu za fizičku hemiju.

All session by Ljiljana Damjanović-Vasilić