Gordana Matić

Redovni profesor, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Biološki fakultet

Gordana Matić

Redovni profesor, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Biološki fakultet

Biography

Lični podaci

Datum rođenja:  12. avgust 1953., Beograd.

Obrazovanje:

             1990 –            Doktor nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

             1984 –            Magistar nauka, Molekularna biologija i biohemija, Prirodno-matematički fakultet,                                       Univerzitet u Beogradu.

             1977 –            Diploma, Molekularna biologija i fiziologija, Prirodno-matematički fakultet,                                                   Univerzitet u Beogradu.

Studijski boravci:

             2006 –            University College London, U.K.

             1989 –            University of Michigan Medical School, Department of Pharmacololy, Ann Arbor,                                        MI, USA.

Zaposlenje:

             1994 –               Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”(IBISS) (70%)

                                      Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (BF) (30%)

             1978 – 1994      IBISS

Naučna i nastavna zvanja:

      2004 –            Redovni profesor, BF

      2001 –            Naučni savetnik, IBISS

      1998 – 2004   Vanredni profesor, BF

      1996 – 2001   Viši naučni saradnik, IBISS

      1994 – 1998   Docent, BF

      1992 -1998    Docent, PMF, Univerzitet u Kragujevcu

      1991 -1996    Naučni saradnik, IBISS

      1984 – 1991   Istraživač saradnik, IBISS

      1978 – 1984   Istraživač pripravnik, IBISS

Članstva u naučnim asocijacijama:

             Srpsko društvo za molekularnu biologiju

             Srpsko biološko društvo

             Društvo medicinskih biohemičara Srbije

             Srpsko biohemijsko društvo

Naučni interes:

       Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina; Signalna transdukcija.

Problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Proteini toplotnog stresa – struktura i šaperonska uloga u regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih i metaboličkih bolesti povezanih sa stresom.

Publikacije i citati:

Autor 107 naučnih radova, 1 monografije, 4 poglavlja u monografijama, 3 revijska članka, 13 predavanja po pozivu i 62 saopštenja na naučnim skupovima, 3 univerzitetska udžbenika i 5 udžbenika za srednje škole.

Broj citata prema bazi SCOPUS: 889; h-index = 16

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004010397) .

Rukovođenje projektima:

Rukovodilac 2 međunarodna i 3 nacionalna projekta i 2 nacionalna potprojekta.

Mentorstva

14 doktorskih disertacija i 10 magistarskih teza

Nagrade

             2004 – A2 nagrada, Ministarstvo za nauku Srbije

             2002 – Allan Munck Prize, Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA

All session by Gordana Matić