Goran Brajušković

Vanredni profesor na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Goran Brajušković

Vanredni profesor na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Biography

Goran Brajušković rođen je u Kragujevcu 30. novembra 1968. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1994. godine. Magistrirao je 1997 a doktorirao 2001. godine na istom fakultetu. Od diplomiranja do 2007. godine radio je u Institutu za patologiju i sudsku medicinu Vojnomedicinske akademije gde je biran za docenta za predmet patološka anatomija. U tom periodu bavio se ultrastrukturnom patologijom a naučna istraživanja bila su usmerena na proces apoptoze i njen značaj u procesima neoplastične transformacije hematoloških neoplazmi. Od 2007. godine zaposlen je na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2013. izabran je u zvanje vanredni profesor. Trenutno obavlja i dužnost Upravnika Instituta za fiziologiju i biohemiju istog fakulteta. Goran Brajušković objavio je jedan univerzitetski udžbenik i jednu recenziranu skriptu. Bio je mentor u izradi jedne doktorske disertacije i komentor u izradi 12 doktorskih disertacija. Do sada je kao član komisije učestvovao u odbrani 16 doktorskih disertacija i tri magistarska rada. Bio je mentor sedam, komentor 16 i kao član komisije učestvovao je u odbrani osam master radova. Istovremeno, bio je i mentor 20 i komentor u 11 diplomskih radova. U komisijama za odbranu diplomskih radova bio je sedam puta. Trenutno drži nastavu na tri kursa osnovnih studija, dva kursa master studija i jednom kursu doktorskih studija Biološkog fakulteta i jednom kursu osnovnih studija Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavio ukupno 216 bibliografskih jedinica od kojih je 29 radova u međunarodnim i 45 radova u domaćim međunaronim časopisima. Objavio je dva poglavlja u monografijama međunarodnog i šest poglavlja u monografijama nacionalnog značaja. Autor/koautor je šest saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima štampani u celini i 62 saopštenja štampanih u izvodu. Na domaćim naučnim skupovima autor/koautor je četiri uvodna predavanja, 14 saopštenja štampanih u celini i 44 saopštenja štampana u izvodu. Radovi Gorana Brajuškovića citirani su 176 puta (121 puta u časopisima sa SCI liste) sa h indeksom 5. Fokus sadašnjih istraživanja je na molekularnoj osnovi karcinoma prostate i idiopatskog muškog steriliteta sa posebnim osvrtom na fenomen RNK interferencije i njen značaj u patogenezi bolesti čoveka.

All session by Goran Brajušković

Nedeljno popodne sa Goranom Brajuškovićem

16:00 - 17:30
Sala Josif Pančić, KC Romanija