Danijela Ristić

Naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Danijela Ristić

Naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Biography

Dr Danijela Ristić rođena je 1977. godine u Trsteniku. Univerzitet u Beogradu-Poljoprivredni fakultet, Odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, završila je 2004. godine, odbranivši diplomski rad pod naslovom: „Efikasnost novijih fungicida u suzbijanju Uncinula necator (Schw.) Burr., prouzrokovača pepelnice vinove loze”. Poslediplomske studije na istom fakultetu, na grupi Fitopatologija, upisala je 2005/06 godine, a magistarsku tezu pod naslovom: „Proučavanje kompleksa čađave mrljavosti i tačkaste zonalne pegavosti plodova jabuke u Srbiji”, odbranila je 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Karakterizacija vrsta roda Fusarium patogena sirka [Sorghum bicolor (L.) Moench] u Srbiji i utvrđivanje osetljivosti genotipova” odbranila je 2013. godine.

Od 2014. godine zaposlena je u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, Odsek za bolesti bilja, kao naučni saradnik gde je angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: „Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja“ – TR31018.

Oblast naučnih istraživanja je detekcija i identifikacija karantinskih i ekonomski štetnih biljnih patogena primenom konvencionalnih, seroloških i molekularnih metoda. U dosadašnjem naučnoistraživačkom radu objavila je 90 bibliografskih jedinica, od toga 25 u naučnim časopisima međunarodnog značaja. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije i Udruženja mikrobiologa Srbije.

All session by Danijela Ristić

Studija slučaja

10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija

Studija slučaja – prezentovanje rezultata i diskusija

10:00 - 11:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija