Bojana Mićić

Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Bojana Mićić

Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Biography

Bojana Mićić je student doktorskih akademskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2016. godine. Bojana je na Biološkom fakultetu završila osnovne (2014) i master akademske studije na smeru Eksperimentalna fiziologija (2015).
Od 2015. godine, Bojana je zaposlena u Istraživačkoj stanici Petnica, gde trenutno vodi Odeljenje za biologiju. Učestvovala je u organizaciji i realizaciji velikog broja programa za srednjoškolce, ali i za studente, nastavnike i učenike osnovnih škola. Angažovana je i kao istraživač-pripravnik u Laboratoriji za ekotoksikologiju na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde radi eksperimentalni deo svoje doktorske disertacije. Bavi se neurotoksičnim efektima polutanata i smeša polutanata prisutnih u akvatičnim ekosistemima, poput Dunava, kao i fiziološkim mehanizmima koji leže u osnovi tih efekata.

All session by Bojana Mićić

Istraži, pa efikasno prikaži

15:00 - 16:30
Sala Ivan Đaja, KC Romanija